PREAMBULA

Ubytovanie klientov (hostí) sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, na základe slovenského práva a týmto ubytovacím poriadkom. Ubytovaný́ hosť prijíma ubytovací́ poriadok ako zmluvnú podmienku ubytovania a je povinný dodržovať jeho ustanovenia. Hosť je povinný sa s týmto ubytovacím poriadkom riadne oboznámiť, na jeho neznalosť sa nebude brať zreteľ. Ubytovací poriadok je okrem iného zverejnený na recepcii Horského hotel Eva (ďalej len „Hotel“) .

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej aj „VOP“) je vytvoriť právny rámec vzťahov medzi prevádzkovateľom hotela a jeho klientmi, s cieľom zabezpečiť informovanosť klienta o podmienkach poskytovania služieb.
 2. Tieto obchodné podmienky platia pre zmluvy o prenechaní hotelových izieb na ubytovanie, konferenčných miestností hotela na podujatia a vykonávanie podujatí za nájom, ako aj pre všetky ďalšie dodávky a služby poskytované klientom.
 3. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy (dohody) a objednávky, predmetom ktorej je záväzok hotela poskytnúť klientovi určité služby a záväzok klienta uhradiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu.
 4. Platí domnienka, že klient sa s týmito VOP oboznámil, ibaže preukáže, že prístup k nim bol obmedzený prípadne zamedzený zavinením hotela.
 5. Tieto VOP sa stavajú pre hotel záväznými dňom ich zverejnenia a pre klienta okamihom objednania služby.

 

I.DEFINÍCIA POJMOV

Pre účely tejto zmluvy sa rozumie:

Klientom – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá uzatvorí s hotelom zmluvu o poskytnutí služieb alebo zašle hotelu záväznú objednávku.

Hotelom – objekt prevádzkovaný spoločnosťou PECH – TOUR Slovakia s.r.o., (so sídlom Jozefkovo údolie 40, 900 21 Svätý Jur IČO: 35777664, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: s.r.o., Vložka číslo:  20718/B s názvom Horský hotel Eva

Zmluvnými stranami – hotel a klient.

Službou – akékoľvek služby poskytované hotelom v súlade s jeho predmetom podnikania, najmä však ubytovacie, stravovacie, wellness a kongresové služby.

Individuálnym klientom – spravidla 1 až 9 osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hotely v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Skupinou – spravidla 10 a viac osôb, ktoré si spoločne objednajú služby hotela alebo rezervujú ubytovanie v hoteli v rovnakom termíne príchodu a odchodu.

Podujatím – spoločenská akcia, ktorej sa zúčastňuje väčší počet osôb a ktorá je spojená s poskytovaním viacerých druhov služieb hotela.

Organizátor podujatia – každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá organizačne, technicky alebo iným spôsobom zabezpečuje podujatie v mene alebo v prospech klienta a za tým účelom vstupuje do zmluvného vzťahu s hotelom; ak nie je dohodnuté inak, platí, že objednávateľ podujatia (klient) je jeho organizátorom.

Okamihom úhrady – moment, kedy hotel získal možnosť disponovať s uhradenými prostriedkami, t.j. dňom ich pripísania na účet, prevzatím v pokladni a pod.

Škodou – skutočná škoda a ušlý zisk. Škoda sa nahrádza v peniazoch; ak však o to oprávnená strana požiada a ak je to možné, nahrádza sa škoda uvedením do predošlého stavu.

 

II.Uzavretie zmluvy

 1. Uzavretím zmluvy sa rozumie dohoda uzavretá medzi hotelom a klientom o poskytovaní služieb.
 2. Uzatvorením zmluvy sa hotel zaväzuje zabezpečiť klientovi služby v dohodnutom rozsahu a kvalite, pričom klientovi súčasne vzniká povinnosť zaplatiť hotelu dohodnutú cenu a nahradiť prípadnú škodu, spôsobenú s čerpaním hotelových služieb.
 3. Zmluva vzniká potvrdením objednávky (rezervácie) klienta zo strany hotela. Potvrdenie môže byť vykonané písomne, e-mailom.
 4. Zmluvní partneri sú hotel a klient. Pokiaľ služby hotela objednávala tretia osoba (sprostredkovateľ), voči hotelu je povinnou (zmluvnou) stranou sám sprostredkovateľ, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 5. V prípade skupinových alebo pravidelne opakujúcich sa objednávok môžu zmluvné strany uzavrieť písomnú rámcovú zmluvu s tým, že dohody dojednané v tejto zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP. Platnosť VOP však tým nie je dotknutá. To platí aj v prípade individuálnych písomných zmlúv.

 

III. Ubytovacie služby – individuálni klienti

 1. Hotel je povinný dať k dispozícii klientovi rezervované izby od 14.00 hod. dohodnutého dňa príjazdu. Klient má nárok na prichytenie rezervovanej izby pred uvedeným termínom len v prípade, že sa na tom s hotelom pri uzatváraní zmluvy výslovne dohodol. Klient nemá nárok na odovzdanie k dispozícii konkrétnej izby, ibaže sa s hotelom na tom osobitne dohodol.
 2. Klient je povinný v dohodnutý deň odchodu uvoľniť a opustiť izbu najneskôr do 10.00 hod. dohodnutého dňa odchodu, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak. V prípade oneskoreného uvoľnenia izby je hotel oprávnený účtovať poplatok za oneskorené uvoľnenie izby podľa aktuálneho cenníka.
 3. Ak sa klient nenasťahoval do hotela najneskôr do 18.00 hod. dňa príchodu a pokiaľ nebol výslovne dohodnutý neskorší príchod, hotel je oprávnený rezervované izby prenechať inému klientovi. Ak klient sa chce ubytovať po 18.00 hod. je povinný to vopred nahlásiť hotelu.
 4. Ak sa klient ubytuje v hoteli pred 6.00 hodinou rannou, je povinný uhradiť cenu ubytovania za celú predchádzajúcu noc.
 5. Klient je povinný pri nasťahovaní sa do izby akékoľvek prípadné nedostatky, nezrovnalosti alebo výhrady ihneď po ich zistení nahlásiť na recepcii hotela. Rovnako je povinný postupovať v prípade, ak zistí akékoľvek poškodenie izby alebo jeho inventáru. V prípade, že hotel zistí poškodenie izby alebo jej inventáru po ukončení pobytu klienta bez toho, aby klient na tieto skutočnosti upozornil recepciu hotela, je klient povinný nahradiť hotelu škodu za poškodenie izby alebo jej inventáru v plnom rozsahu.
 6. Pobyt klienta v hoteli upravuje ubytovací poriadok a prevádzkové poriadky hotela. Tieto poriadky sú pre klientov hotela záväzné.
 7. Hotel je povinný umožniť klientovi uložiť cenné predmety alebo predmety vysokej finančnej, spoločenskej alebo duševnej hodnoty na bezpečnom mieste (hotelový trezor). Pokiaľ toto právo klient nevyužije, za prípadnú škodu spôsobenú stratou, zneužitím, poškodením, odcudzením alebo iným spôsobom nezodpovedá hotel.

 

IV.Ubytovacie služby – skupiny

 1. Ak nie je uvedené v týchto VOP inak, platia pre ubytovacie podmienky skupín ustanovenia Čl. III. VOP.

 

V. Ceny za hotelom poskytované služby a platobné podmienky

 1. Klient je povinný zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú cenu, to platí aj pre služby, ktoré hotel poskytol na základe výslovnej požiadavky klienta tretím osobám.
 2. Dohodnutá je cena, ktorá je uvedená v potvrdení rezervácie. Pokiaľ cena nebola takto dohodnutá, platia zverejnené cenníkové ceny.
 3. Ceny uvedené v cenníku hotela sú konečné a zahŕňajú daň z pridanej hodnoty, nezahŕňajú však miestne dane.
 4. Pokiaľ doba medzi uzavretím zmluvy a poskytnutím objednaných služieb presiahne 4 mesiace, v priebehu ktorých sa zvýšia hotelové ceny, môže hotel dohodnutú cenu primerane zvýšiť, maximálne však o 5% dohodnutej ceny.
 5. K zmene ceny môže hotel pristúpiť aj vtedy, ak klient dodatočne zmení so súhlasom hotela počet rezervovaných izieb, rozsah hotelových služieb, dĺžku pobytu ap.
 6. Hotel je oprávnený pri uzavretí zmluvy žiadať platbu vopred.
 7. Ak sa nedohodne vopred inak, podkladom pre vyúčtovanie objednaných a využitých služieb zo strany klienta je daňový doklad – faktúra vystavená v deň odchodu klienta z priestorov hotela alebo v deň, kedy klient využil objednané služby hotela. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými právnymi predpismi SR.
 8. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej vystavenia. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom, kedy hotel mohol disponovať uhradenou čiastkou, t.j. deň pripísania príslušnej čiastky v prospech účtu hotela.
 9. Pri omeškaní s platbou je hotel oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% omeškanej platby za každý deň omeškania.
 10. Započítanie pohľadávky klienta voči hotelu je možné iba v prípade, že započítateľná pohľadávka klienta voči hotelu je nesporná alebo právoplatná.

 

VI.Podujatia

 1. Na zabezpečenie a riadnu prípravu podujatia je jeho organizátor povinný oznámiť hotelu konečný počet účastníkov najneskôr 5 pracovných dní pred konaním podujatia.
 2. V prípade zmeny rozsahu poskytovaných služieb na žiadosť klienta, hotel poskytne navýšenie rozsahu poskytovaných služieb podľa vlastných možností, s tým, že k takejto požiadavke pristupuje so starostlivosťou riadneho obchodníka. Na zvýšenie rozsahu poskytovaných služieb však klient právny nárok nemá.
 3. Zmena v počte účastníkov podujatia o viac než 10% musí byť s hotelom vopred dohodnutá. Pri takejto zmene (odchýlke) počtu účastníkov si hotel vyhradzuje právo jednostranne zameniť potvrdené miestnosti; dohodnutý štandard a technické vybavenie musia zostať zachované.
 4. Pri zmene počtu účastníkov o viac než 10% je hotel tiež oprávnený prepracovať a zmeniť dohodnutú cenu. Základom vyúčtovania je skutočný počet účastníkov.
 5. Pri podujatiach v priestoroch reštaurácie, ktoré trvajú dlhšie ako do 21,00 hod. a pokiaľ dohodnutá cena už nezohľadňuje dlhšie trvanie podujatia (nad rámec otváracích hodín) môže hotel účtovať obslužné na základe jednotlivých potvrdení.
 6. Organizátor prípadne objednávateľ podujatia nie sú oprávnení zásobovať podujatie vlastnými jedlami alebo nápojmi s výnimkou predchádzajúcej výslovnej písomnej dohody s hotelom. V takýchto prípadoch hotel účtuje servisný príplatok podľa aktuálneho cenníka
 7. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za konzumáciu jedál a nápojov objednaných zo strany účastníkov podujatia na dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.
 8. Organizátor podujatia a jeho objednávateľ sú povinní spoločne a nerozdielne zaplatiť za služby objednané zo strany účastníkov podujatia nad dohodnutý rámec celkovej kalkulácie.
 9. Za prípadné porušenie práv duševného vlastníctva klientom hotel nezodpovedá. Pri podujatí sú organizátor (objednávateľ) povinní vysporiadať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady všetky záväzky voči organizáciám na ochranu autorských práv.
 10. Organizátor podujatia alebo objednávateľ sú povinní bezodkladne informovať hotel, ak je podujatie spôsobilé vyvolať verejný záujem, narušiť verejný poriadok, obmedziť alebo ohroziť záujmy hotela a iných klientov hotela. Hotel je oprávnený vykonať adekvátne opatrenia na zamedzenie takéhoto stavu a klient je povinný ich znášať.
 11. Inzeráty v novinách alebo iné zverejnenie v médiách (tlačových, elektronických ap.) reklamy a oznamy určené širokej verejnosti, najmä pozvania k prijímacím pohovorom, konanie politických, náboženských a komerčných podujatí, ktoré by mohli poukazovať na akýkoľvek vzťah k hotelu, prípadne sú spôsobilé poškodiť dobré meno hotela alebo parazitovať na jeho povesti, vyžadujú predchádzajúci výslovný, písomný súhlas hotela.
 12. Pokiaľ hotel pre organizátora podujatia, na základe jeho požiadavky obstaráva technické a iné zariadenia od tretích subjektov, koná tak vždy v mene, z plnej moci a na účet organizátora podujatia, prípadne objednávateľa. Hotelu tým nevznikajú žiadne záväzky voči tretím osobám a nároky tretích subjektov z užívania tohto zariadenia sú nárokmi iba voči organizátorom podujatia.
 13. Používanie vlastných elektrických, elektronických, technických zariadení organizátora, resp.objednávateľa podujatia pri použití elektrickej siete hotela vyžaduje jeho písomný súhlas. Hotel si vyhradzuje právo osobitne spoplatniť také prístroje a zariadenia, ktoré nad obvyklú mieru zvyšujú náklady na dodávku energií alebo prevádzkové náklady hotela.
 14. Za poruchy alebo poškodenia na technických zariadeniach hotela vznikajúceho použitím týchto zariadení, zodpovedá v plnej miere organizátor (objednávateľ) podujatia, ktorý je povinný uhradiť náklady spojené s uvedením do pôvodného stavu. Hotel je oprávnený prostredníctvom svojich zamestnancov alebo tretích osôb vykonať kontrolu takýchto zariadení a opatrenia na predchádzanie, príp. zamedzenie vzniku takéhoto stavu a klient je povinný takéto opatrenia strpieť.
 15. Za bezpečnosť používaných technických, elektronických alebo elektrických zariadení organizátora podujatia príp. jeho objednávateľ v plnej miere zodpovedá organizátor (objednávateľ) podujatia.
 16. Akýkoľvek vnesený dekoračný materiál alebo predmet musí zodpovedať zákonným požiarnym požiadavkám. Hotel je oprávnený vyžadovať stanovisko príslušných orgánov verejnej správy. V záujme predchádzania vzniku možnej škody je potrebné inštaláciu a umiestnenie vnesených materiálov a predmetov vopred dohodnúť s hotelom.
 17. Prinesené výstavné a ostatné predmety musia byť po skončení podujatia okamžite odstránené. Pokiaľ organizátor alebo objednávateľ podujatia toto opomenie a predmety ponechá v miestnosti podujatia, hotel je oprávnený do času odstránenia týchto predmetov účtovať nájom za miestnosť. Hotel je tiež oprávnený vykonať odstránenie a uskladnenie týchto predmetov na účet organizátora podujatia, príp. jeho objednávateľa bez toho, aby mu vznikla zmluva o úschove alebo uložení.

 

 

VII. Záloha na služby

 1. Pokiaľ nie je s hotelom uzatvorená iná písomná dohoda, hotel je oprávnený požadovať zálohovú platbu v hodnote 50% z celkovej ceny objednaných služieb, a to najneskôr 30 dní pred konaním podujatia
 2. Úhrada zálohovej platby je potvrdením záväznosti zmluvy. Uhradená záloha sa v prípade storna nevracia, slúži ako paušalizovaná náhrada škody (ušlý zisk).
 3. V prípade, že záloha nebude uhradená včas, hotel si vyhradzuje právo zrušiť rezerváciu bez predchádzajúceho upozornenia.

 

VIII. Odstúpenie, zrušenie objednávky. Storno podmienky

 1. Klient má právo stornovať objednané služby alebo podujatie.
 2. Pri stornovaní objednaných podujatí a služieb náleží hotelu odškodnenie vo forme storno poplatku, ktorý je určený percentuálnou časťou stanovenej ceny služieb alebo podujatia, v závislosti od množstva osôb, pre ktoré je dojednané podujatie (služby) a časového úseku, ktorý uplynul odo dňa stornovania služby alebo podujatia a plánovaného začiatku poskytovania služieb alebo podujatia.
 3. Pokiaľ nie je stanovené alebo dohodnuté inak, storno poplatky určované z ceny služieb alebo podujatia sú nasledovné:

a) Pri podujatiach je hotel oprávnený účtovať nasledovné storno poplatky:

 • stornovanie medzi 15.-7. dňom pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb 50% predpokladanej ceny
 • stornovanie 6 a menej dní pred plánovaným začiatkom poskytovania služieb 100% predpokladanej ceny

b)Pri ubytovaní individuálnych klientov je hotel oprávnený účtovať                         nasledovné storno poplatky:

 • stornovanie medzi 6.-3. dňom pred plánovaným nástupom na pobyt až do 50% predpokladanej ceny ubytovania
 • stornovanie medzi 2 a menej dní pred plánovaným nástupom na pobyt až do 100% predpokladanej ceny ubytovania

c)Pri ubytovaní skupín platia storno podmienky ako pri podujatiach (bod 3a).

Náklady na hotelom objednané technické zariadenia pre potreby zabezpečenia podujatia, ktoré už hotelu vznikli a nebolo ich možné pokryť iným využitím, hradí klient v plnej výške. Pri poskytovaní stravovacích služieb je predpokladaná celková cena je súčtom dohodnutých cien za nápoje, jedlo, prenájom priestorov a poplatky za iné služby.

 

 IX. Odstúpenie od zmluvy zo strany hotela

Hotel je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že bola dohodnutá rezervácia s možnosťou klienta do určitej doby odstúpiť od zmluvy bez povinnosti platby, hotel disponuje dopytom po takto rezervovaných izbách a klient na spätný dopyt hotela sa svojho práva na odstúpenie nezriekne. Hotel je tiež oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:

  1. bolo toto právo písomne dohodnuté s klientom z dôvodov uvedených v zmluve, klient netrvá na plnení zo strany hotela, klient má voči hotelu neuhradené už splatné záväzky, pri rezervácii bola dohodnutá platba vopred alebo zálohová platba a klient svoj záväzok včas nesplnil, hotel však môže odstúpiť od zmluvy najneskôr do momentu splnenia záväzku klientom,
  2. sa vyskytli okolnosti, za ktoré hotel nezodpovedá (napr. vyššia moc), ktoré robia splnenie zmluvy nemožným, služby alebo podujatie boli rezervované uvedením nepravdivých, zavádzajúcich alebo nesprávnych údajov klienta alebo iných podstatných skutočností,
  3. má hotel opodstatnený dôvod domnievať sa, že využitie hotelových služieb by mohlo ohroziť riadnu prevádzku, bezpečnosť alebo vážnosť hotela voči verejnosti bez toho, že by sa to mohlo pripisovať majiteľom resp. organizácii hotela.

 

X .Zodpovednosť za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach

Hotel zodpovedá za škodu spôsobenú na vnesených alebo odložených veciach, ktoré boli ubytovanými klientmi alebo pre nich vnesené, ibaže by ku škode došlo aj inak. Vnesené sú veci, ktoré boli prinesené do priestorov, ktoré boli vyhradené na ubytovanie alebo na uloženie vecí, alebo ktoré za týmto účelom odovzdané niektorému z pracovníkov hotela.

 1. Za klenoty, peniaze a iné cennosti hotel nezodpovedá.
 2. Poskytnutím miesta na odstavenie vozidla na parkovisku nevzniká zmluva o úschove, resp. o uložení. Za stratu alebo poškodenie motorových vozidiel odstavených alebo odsunutých na pozemku a ich príslušenstva hotel nezodpovedá.
 3. Hotel nezodpovedá za úrazy pri programoch na voľný čas akéhokoľvek druhu, ibaže ku škode došlo zo strany hotela v dôsledku jeho hrubej nedbanlivosti alebo úmyslu.

 

XI.Osobitné ustanovenia

 1. Zvieratá môžu byť prinesené do hotela po dohode s hotelom. Za tieto ma hotel právo účtovať poplatok podľa platného cenníku.
 2. Fajčenie je dovolené lev vo vyhradenom priestore hotela. V ostatných priestoroch hotela, (všetkých vnútorných prevádzok a izieb) je fajčenie zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu má hotel právo uložiť klientovi pokutu vo výške 50,-€ za každé zistené porušenie.
 3. Do hotela nesmú byť vnesené žiadne látky nebezpečnej povahy výbušniny a strelivo, žieraviny, jedy alebo toxické látky, infekčné alebo rádioaktívne materiály.
 4. Hotel prevezme správy, poštové zásielky a zásielky tovaru určené pre hostí. Zásielky hotelových hostí odošle na požiadanie klienta a za úhradu.
 5. Nájdené veci hotel posiela ďalej len na žiadosť klienta. Tieto veci sa v hoteli uskladňujú maximálne tri mesiace. Po uplynutí tejto doby predmety so zjavnou hodnotou budú odovzdané príslušným orgánom.

 

XII. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právne vzťahy vzniknuté na ich základe sa riadia slovenským právnym poriadkom.
 2. Pokiaľ by jednotlivé ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok boli alebo by sa stali neúčinnými alebo neplatnými nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Klienti pri realizácii objednávky potvrdzujú súhlas s týmito platnými všeobecnými obchodnými podmienkami hotela. Hotel si vyhradzuje právo na zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia všeobecných obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na dostupných miestach v priestoroch hotela a na stránkach hotela horskyhotel-eva.sk